Ποιος μπορεί να γίνει μέλος;

Τακτικά μέλη μπορούν να είναι ιατροί και επιστήμονες άλλων πεδίων που αποδεδειγμένα ασχολούνται με την βασική και κλινική έρευνα των ΙΦΝΕ και παρακολουθούν συστηματικά τις δραστηριότητες της Εταιρείας και τους οποίους πρέπει να προτείνουν με έντυπη ή ηλεκτρονική αλληλογραφία 2 άλλα τακτικά μέλη της ΕΟΜΙΦΝΕ.

Η αίτηση απευθύνεται στον/στην Γενικό/ή Γραμματέα της Εταιρείας. Η δραστηριότητα του υποψηφίου στους τομείς των ΙΦΝΕ τεκμηριώνεται βάσει συμμετοχής του σε 2 τουλάχιστο δημοσιεύσεις σε Ιατρικά Περιοδικά με κριτές και τα οποία εμπεριέχονται στη διεθνή βάση δεδομένων PubMed ή την συμμετοχή σε τουλάχιστο 3 διαφορετικές Ανακοινώσεις σε Διεθνή Συνέδρια Επιστημονικών Εταιρειών την τελευταία τριετία πριν την αίτηση εγγραφής. Οι αιτήσεις προωθούνται προς το Δ.Σ. για έγκριση και η απόφαση λαμβάνεται στο τελευταίο Δ.Σ. του έτους που προηγείται της επόμενης Γ.Σ. Η Γ.Σ. επικυρώνει την απόφαση του Δ.Σ.

Διαβάστε περισσότερα

Γιατί να γίνεις μέλος;

Η συχνότητα εμφάνισης αυτοανόσων νοσημάτων παρουσιάζει αύξηση τα τελευταία 20-25 έτη. Σχεδόν ένας στους πέντε κατοίκους του πλανήτη πάσχει από κάποιο αυτοάνοσο νόσημα, τα δε ΙΦΝΕ επηρεάζουν περίπου το 2% του παγκόσμιου πληθυσμού. Περίπου 5 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως ζουν με νόσο του Crohn ή Ελκώδη Κολίτιδα.

Κάθε επιστήμονας υγείας έχει ως αντικείμενο τη διάγνωση και θεραπεία ασθενειών και γενικά την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών του. Παράλληλα, μπορεί να ασχοληθεί με την έρευνα καθώς και με την εφαρμογή διάφορων μεθόδων και τεχνικών που προκύπτουν από τα ερευνητικά του πορίσματα.

Ως μέλη της ΕΟΜΙΦΝΕ προσδοκούμε να καθορίσουμε τις εξελίξεις σε όλα τα ανωτέρω πεδία και να πρωτοπορήσουμε με δημοσιεύσεις και μελέτες με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών των ασθενών μας.

Προφανώς και η συμμετοχή των συναδέλφων που μοιράζονται το ίδιο όραμα με εμάς είναι επιθυμητή, γι’ αυτό τα τακτικά μέλη δικαιούνται : Α) Να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις και να ελέγχουν τις πράξεις ή παραλείψεις της Διοικήσεως και των εκάστοτε Επιτροπών.Β) Να εκλέγουν και να εκλέγονται ως μέλη στις θέσεις που προβλέπει το καταστατικόΓ) Να ψηφίζουν στις Τακτικές και Έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις για κάθε θέμα που τίθεται σε ψηφοφορία και αφορά στους σκοπούς της Εταιρείας και να προτείνουν ιδέες για την εκπλήρωση των σκοπών αυτών.

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες για τη συνδρομή

Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη ανέρχεται στα 20 ευρώ και μπορεί να καταβληθεί με επώνυμη κατάθεση στον παρακάτω τραπεζικό λογαριασμό της ΕΟΜΙΦΝΕ : ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ALPHA BANK / IBAN: GR6501404380438002002002798. Τα νέα μέλη έχουν υποχρέωση συνδρομής αφότου η Γ.Σ. εγκρίνει την αίτησή τους.

Σημειώνεται ότι εάν τακτικό μέλος δεν έχει καταβάλει τη συνδρομή του για δύο συνεχόμενα έτη το Δ.Σ. μπορεί να προβεί σε διαγραφή του.  Η διαγραφή στη περίπτωση αυτή λειτουργεί αυτοδίκαια, αφού προηγηθεί έγγραφη ειδοποίηση από το Δ.Σ. με ευθύνη του Γ.Γ., δύο μήνες πριν την λήξη της διετίας. Σε κάθε ετήσια τακτική Γ.Σ. το Δ.Σ. υποβάλει κατάλογο διαγραφέντων μελών.

Διαβάστε περισσότερα
Φόρμα εγγραφής μέλους
Απαιτούμενα έγγραφα
1. Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα με έμφαση στα σημεία που αποδεικνύουν ιδιαίτερη ενασχόληση με τα ΙΦΝΕ (συμπεριλαμβανομένων σχετικών ανακοινώσεων & δημοσιεύσεων)
Μέγιστο μέγεθος μεταφόρτωσης: 500,00 kB
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: .jpeg, .png, .pdf
Δεν επιλέχθηκε αρχείο
2. Συστατικές επιστολές από δύο τακτικά μέλη της ΕΟΜΙΦΝΕ ή ηλεκτρονικό μήνυμα από δύο τακτικά μέλη της ΕΟΜΙΦΝΕ προς υποστήριξη της υποψηφιότητάς σας.
Μέγιστο μέγεθος μεταφόρτωσης: 500,00 kB
Επιτρεπόμενοι τύποι αρχείου: .jpeg, .png, .pdf
Δεν επιλέχθηκε αρχείο
Στοιχεία λογαριασμού